Aktualności

Dodano: 2017-08-17 11:12:27 Kategoria: Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zasady obowiązujące w 2017 r. i 2018 r.

WSPARCIE PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - instrument wsparcia wprowadzony na podstawie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z dnia 27 maja 2014 r.).

Głównym celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

KFS to rozwiązanie systemowe, adresowane do pracodawców, wspomagające przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Stanowi wydzieloną część środków FP przeznaczoną na finansowanie kształcenia osób pracujących (ok. 2% przychodów FP).

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie zmieniające zasady przyznawania środków w ramach KFS.

Do najważniejszych zmian należy m.in. nowa procedura naborów wniosków od pracodawców prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. Zostały one zobowiązane do ustalania konkretnych terminów naboru i sposobu oceny wniosków. Rozszerzeniu uległ także zakres wymaganych od pracodawców informacji przekazywanych we wniosku składanym w powiatowym urzędzie pracy. Należy podać niezbędne dane na temat wybranej instytucji szkoleniowej oraz precyzyjnie powiązać wniosek z priorytetami wydatkowania środków ustalonymi na dany rok budżetowy. Lista załączników do wniosku została rozszerzona o dokumenty potwierdzające formę prawną działalności wnioskującego pracodawcy.
 

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 

Kto może skorzystać ze środków KFS:

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

WAŻNE: Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika).

Nie ma natomiast znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może sam skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
W przypadku mikroprzedsiębiorców (firmy zatrudniające 9 osób i mniej) ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca ze środków własnych pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 

MIKROPRZEDSIĘBIORCY - Wielkość dofinansowania 100% - Wkład własny pracodawcy 0 %

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę obecnie – 12 165 zł

POZOSTAŁE PODMIOTY - Wielkość dofinansowania 80% - Wkład własny pracodawcy 20%

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę obecnie – 12 165 zł

 
Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

    Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
    Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.
    Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. (Powiatowy urząd pracy ogłasza na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego).
    Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa na dofinansowanie ze środków KFS. (W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, starosta uzasadnia odmowę. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.)
    Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do powiatowego urzędu pracy.
    Wnioski pracodawców rozpatrywane są zgodnie z regulaminem określonym przez powiatowy urząd pracy.
    Pracodawcy otrzymują pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w formie dotacji.
    Rozliczenie całej umowy między powiatowym urzędem pracy a pracodawcą dokonuje się po zakończeniu jej realizacji dokumentami określonymi w ww. umowie. Rozliczając otrzymane środki i nie mogąc udokumentować ukończenia kształcenia przez pracownika (bądź pracodawcę, jeśli to on korzystał z kształcenia), pracodawca jest obowiązany do zwrotu odpowiedniej części środków jako niewykorzystanych.
 

Co musi znaleźć się we wniosku pracodawcy:

    Dane pracodawcy
    Liczba osób biorących udział w szkoleniu
    Przewidziane działania szkoleniowe
    Wysokość dofinansowania, o jakie ubiega się pracodawca
    Nazwa i siedziba instytucji szkoleniowej
    Uzasadnienie wyboru danej instytucji szkoleniowej
    Posiadane przez nią certyfikaty jakości oraz dokumenty, na podstawie których instytucja prowadzi kształcenie
    Nazwa kształcenia i liczba godzin kształcenia
    Cena usługi w porównaniu z podobnymi usługami na rynku
    Plany dotyczące dalszego zatrudnienia pracownika

 
Wymagane dokumenty załączone do podania:

Dotychczas wymagane:

    zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, informacje dotyczące pomocy publicznej;

Nowe wymagania od 2017 roku:

    kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzonej działalności (gdy nie ma wpisu do KRS lub CEIDG);
    program kształcenia ustawicznego lub/i zakres egzaminu;
    wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestnika szkolenia wystawianego przez jego organizatora.
 
Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie uwzględnia m.in.:

    Zgodność z priorytetami KFS na 2017 rok;
    Zgodność nabywanych kompetencji z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy;
    Koszty usługi szkoleniowej wskazanej we wniosku w porównaniu z cenami podobnych kursów dostępnych na rynku;
    Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;
    Dokumenty stanowiące podstawę do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego;
    Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób objętych wsparciem KFS.

Możliwość negocjacji umowy służy:

    Optymalizacji ceny usługi kształcenia ustawicznego;
    Ustaleniu liczby osób objętych wsparciem;
    Optymalizacja programu lub zakresu egzaminu;
    Zapewnienia najwyższej jakości usługi;
    Racjonalnego wydatkowania środków publicznych.


PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W ROKU 2017
(ustala Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS W ROKU 2017
(ustala Rada Rynku Pracy)

    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
    Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978).

Od momentu pojawienia się nowego narzędzia z Funduszu skorzystało już 458 pracodawców z terenu naszego województwa. Dzięki temu kompetencje zawodowe podniosło 3.400 pracowników (dane nie uwzględniają roku 2016, które będą dostępne na początku II kwartału 2017 roku). Najwięcej środków trafiło do podmiotów działających w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, działalności usługowej, przetwórstwa przemysłowego, handlu i edukacji.

Najchętniej stosowaną formą podnoszenia kwalifikacji były szkolenia i kursy – 92%. Finansowanie kosztów certyfikacji i egzaminów wystąpiło w 3% przypadków, natomiast finansowanie studiów podyplomowych – 2,5% przypadków.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W ROKU 2018 
(ustala Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)


 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
  wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o
  szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
  pomostowej.


PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS W ROKU 2018 
(ustala Rada Rynku Pracy)


 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.