BEZPIECZNIE SERFUJEMY W INTERNETOWEJ CHMURZE

 

  logo_fundusze.png       logo_rp.png      logo_woj_sw.png      logo_ue.png

 Celem projektu jest wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania – wyposażenie 2 pracowni w komputery z peryferiami, podniesienie kompetencji cyfrowych 40 (32K, 8M) nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z zakupionych w projekcie narzędzi TIK oraz podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania TIK w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECDL e-Nauczyciel; podniesienie kompetencji nauczycieli nt. cyberprzestępczości celem włączania tej tematyki w treści omawiane na lekcjach różnych przedmiotów oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 321 uczniów (160K, 161M) z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikającychz tego tytułu zagrożeń podczas dodatkowych zajęć realizowanych w szkole. Wyposażenie pracowni będzie wykorzystywane w projekcie i po jego zakończeniu. Kwalifikacje zdobyte przez nauczycieli będą procentować w pracy z uczniami po zakończeniu projektu. Uczniowie będą wykorzystywać nabyte umiejętności w zakresie TIK w trakcie nauki w szkole i po jej ukończeniu, zaś świadomość konieczności zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni pozwoli uniknąć zagrożeń w dalszym życiu uczniów.

 

Wsparcie otrzymają: (szkoła, i uczniowie z województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 

- Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, w której w r. szkolnym 2017/2018 uczy się w klasach I-VII - 321 uczniów (160K, 161M),

 

- 321 uczniów (160K, 161M) uczniów z województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

- 40 nauczycieli (32K, 8M) - wszyscy nauczyciele pracujący w SP15 w Kielcach.

 

Równość szans w proj. zapewniona jest poprzez zapewnienie miejsca w projekcie wszystkim uczniom z klas:

1-7 (w r. szkolnym 2018/2019),

1-8 (w r. szkolnym 2019/2020) SP15 oraz

wszystkim nauczycielom.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018r. – 30 czerwca 2020 r.

 

Miejsce realizacji Projektu:

 

1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach 

 

2. Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" w Kielcach ul. Leszczyńska 45

 

 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie OKiPK THETA: ul. Leszczyńska 45A, 25-321 Kielce.

 

Uczestnicy i kryteria uczestnictwa w Projekcie.

 

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 40 (32K, 8M) nauczycieli SP15,

 

Główne działania:

- wyposażenie 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK,

- kurs ECDL e-Nauczyciel dla wszystkich 40(32K, 8M) nauczycieli SP15,

- szkolenie nt. cyberprzestępczości dla wszystkich nauczycieli SP15,

 

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 321 uczniów
 Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach
 

- dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe dla wszystkich 321 (160K, 161M) uczniów klas I-VIII SP15.

 

 

Zakres wsparcia oferowany w projekcie

 

Główne działania: podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów

Okres realizacji: 01.10.2018 r. -30.06.2020 r.

Warunek rozpoczęcia: utworzenie grup w wyniku rekrutacji (zgodnie z kryteriami przyjęcia do proj.)

 

                                                        Program zajęć:

 

KL. I-III

KL. IV–VIII

1.Zasada działania i obsługi komputera.

2.Dane przetwarzane przez komputer.

3.Programy i gry logiczne i edukacyjne.

4.Zasady logicznego myślenia. Wstęp do programowania.

5.Dane i sposoby ich zabezpieczania.

6.Internet. Sieci komputerowe.

7.Zasady higienicznego korzystania z komputerów.

8.Czym jest chmura i jakie niesie korzyści?

9.Bezpieczne korzystanie z Internetu.

10.Zasady anonimowości w sieci.

11.Czym jest cyberprzemoc?

12.Jak walczyć z cyberprzemocą?

 

1.Budowa i parametry jednostki centralnej i urządzeń peryferyjnych.

2.Formaty zapisu danych.

3.Zastosowanie opor. Użytkowego.

4.Wprowadzenie do algorytmów. Zasady programowania.

5.Bezpieczeństwo baz danych.

6.Rodzaje sieci komputerowych. Administratorzy i administracja sieci komputerowych.

7.Uzależnienia od komputerów, Internetu i gier komputerowych i przeciwdziałanie im.

8. Praca w chmurze – korzyści, możliwości i zagrożenia.

9. Plusy i minusy Internetu – bezpieczeństwo, prywatność i komunikacja.

10.Anonimowość a bezpieczeństwo w sieci.

11.Rodzaje cyberprzemocy (agresji elektronicznej) i walka z nią.

12.Moje doświadczenia związane z cyberprzemocą. Jak jej zapobiegać?

 

 

Łączna wartość projektu: 540 316,25 zł w tym dofinansowanie z UE: 459 268,81 zł.  

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu,  na stronie internetowej www.thetakielce.pl,

wysyłając e-mail na adres: thetakielce@wp.pl

lub thetakielce@onet.pl  oraz pod numerem telefonu: 792 001 138

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

  logo_fundusze.png       logo_rp.png      logo_woj_sw.png      logo_ue.png