KURS-SPECJALISTA ds. KADR i WYNAGRODZEŃ - 120h. Trwa nabór III edycja

 Kurs: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń - 120 godzin.

(z zaświadczeniem kwalifikacyjnym potwierdzającym kwalifikacje)

 Planujesz zmianę pracy ?   

Chcesz się przekwalifikować

Zajmujesz się kadrami, płacami i chcesz wiedzieć więcej?

Zapytaj o szczegóły pod nr tel. 792 001 138

Intensywny kurs kadry i płace oferuje w programie między innymi naukę najpopularniejszych programów takich jak Symfonia oraz Płatnik.

Kameralne grupy do 12-15 osób z wybitną kadrą dydaktyczną (praktycy z US, ZUS, OIP) pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy.

Kurs kadrowo - płacowy jest dostępny w dwóch trybach nauki: wieczorowym oraz zaocznym.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi. Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik

Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych

Praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS

Poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych


Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje i kwalifikacje uczestnika.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje od organizatora zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1002/2016) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Uczestnik który uzyskał pozytywna ocenę z kursu, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Ośrodek "THETA" posiada akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach z zakresu kształcenia specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń

Program kursu - Kurs kadry i płace od podstaw

 CZĘŚĆ KADROWA - 50 h dydaktycznych


Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej -nawiązanie stosunku pracy)
1. Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
2. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
3. Przechowywanie dokumentacji
4. Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma
5. Rodzaje umów o pracę
6. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem
7. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania
8. Podleganie ubezpieczeniom (kto i jakie), zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty
9. Zbiegi ubezpieczeń, rejestracja w ZUS – kody pracownicze, druki zgłoszeniowe ZUS
10. Regulamin pracy – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
11. Zakładanie akt osobowych – wzory dokumentów
12. Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków

Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno – prawne
1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
2. Emeryt, rencista w firmie
3. Niepełnosprawni
4. Młodociani
5. Cudzoziemcy
6. Umowa o dzieło
7. Umowa zlecenie
8. Kontrakt menedżerski
9. Umowa o zarządzanie
10. Samozatrudnienie

Studium przypadków pracowniczych
1. Zmiana warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające, porozumienia zmieniające, powierzenie innej pracy) aneksy, przeszeregowania
2. Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę
3. Zwolnienia grupowe
4. Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje
5. Pracodawcy u których brak związków zawodowych
6. Kary, nagany i wyróżnienia
7. Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu

Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone.

Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne
1. Zasady odpowiedzialności.
2. Wysokość odszkodowania.
3. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie
4. Zajęcia komornicze, możliwość egzekucji


Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
1. Ochrona stosunku pracy
2. Prace wzbronione
3. Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski, ojcowski
4. Urlop wychowawczy
5. Niezbędne dokumenty poświadczające prawo do urlopów
6. Inne dokumenty uprawniające do pozostałych przywilejów rodzicielskich
7. Uprawnienia matki i ojca
8. Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem – druki

Czas pracy:
1. Definicja czasu pracy (w tym także: czas pracy a szkolenia oraz czas pracy a podróże służbowe pracowników)
2. Wymiar czasu pracy
3. Systemy czasu pracy
4. Praca w godzinach nadliczbowych
5. Praca w niedziele i święta
6. Praca w nocy
7. Okresy odpoczynku
8. Dokumentacja związana z czasem pracy – m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach.
9. Przykład karty czasu pracy
10. Rozliczenie czasu pracy w różnych systemach
11. Sposób ustalenia godzin nadliczbowych i nocnych
12. Tworzenie harmonogramów czasu pracy

Urlopy pracowników:
1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
5. Wymiar urlopu
6. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
7. Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
8. Plan urlopów
9. Urlop w okresie wypowiedzenia i urlop zaległy
10. Odwołanie pracownika z urlopu
11. Przedawnienie prawa do urlopu
12. Zakaz zrzekania się prawa do urlopu
13. Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu
14. Rodzaje urlopów
15. Urlop osób niepełnosprawnych
16. Ustalanie wymiaru urlopu - ćwiczenia

Rozwiązywanie umów o pracę:
1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
5. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika-zwolnienia grupowe
6. Wygaśnięcie umowy.
7. Odwołanie od wypowiedzenia
8. Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania
9. Zakończenie umów cywilno-prawnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady tworzenia funduszu
Regulamin ZFŚS. Świadczenia z ZFŚS
Regulamin ZFŚS.
Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS

Część PŁACOWA - 70 h dydaktycznych

Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania
1. Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
2. Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
3. Formy wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje (premie, nagrody, dodatki)
5. Inne składniki (odprawy, gratyfikacje, odszkodowania)
6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop

Ubezpieczenia społeczne ZUS – Płatnik
1. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji administracyjnych i skarbowych- przykłady
2. Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik,
3. Zgłaszanie do ZUS – inne formy kodów pracowniczych
4. Wypełnianie dokumentów do ZUS
5. Zapoznanie się z kodami ZUS
6. Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny – Program Płatnik
7. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik
8. Wyrejestrowanie z ZUS – program Płatnik
9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w programie Płatnik
10. Korekty dokumentów zgłoszeniowych
11. Korekty deklaracji ZUS

Wynagrodzenie za czas choroby
1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
3. Wynagrodzenie za czas choroby
4. Zasiłek chorobowy, Zasiłek opiekuńczy, Zasiłek macierzyński
7. Świadczenie rehabilitacyjne
8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu
9. Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
10. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
11. Karta zasiłkowa
12. Wypłata dodatkowych składników wynagrodzeń
13. Sporządzanie list płac -  aspekt składkowy i podatkowy
14. Wydruki z systemu – listy płac, paski wynagrodzeń, zestawienia (Symfonia wersja demonstracyjna)
15. Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc
16. Tworzenie listy płac w przypadku choroby
17. Tworzenie listy płac za przepracowaną część miesiąca
18. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego
19. Wypłata świadczenia urlopowego – zasady, terminy, kwoty
20. Obliczanie wynagrodzenia za urlop
21. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
22. Sposób ustalenia wartości świadczenia
23. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego
24. Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania
25. Wpływ zapisów regulaminowych na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników
26. Przypisanie składników wynagrodzeń w  systemie kadrowo – płacowym
27. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami  uprawniającymi do wypłaty
28. Zasady ustalania podstawy
29. Korekty dokumentów płacowych i ich konsekwencje
30. Przyczyny powodujące korekty list płac, sposoby dokonywania korekt –przykłady
31. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
31. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
33. Zasady ustalania podatku dochodowego
34. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
35. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne

Świadczenia pozapłacowe
1. Wprowadzenie do świadczeń pozapłacowych
2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
3. Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
4. Inne świadczenia pozapłacowe
- samochód służbowy
- służbowy telefon komórkowy
- komputer
- ubranie służbowe
5. Podróże służbowe
- pojęcie podróży służbowej
- należności za czas podróży służbowej
6. Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego – umowa o używaniu samochodu, wprowadzenie do systemu (Symfonia wersja demonstracyjna)

Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
1. Odszkodowania przysługujące pracownikom
2. Rola PIP
3. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
4. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
5. Odszkodowanie-zakaz konkurencji

Konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno – prawnymi
1. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
2. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne
3. Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
4. Rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
5. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy
6. Wymagane dokumenty i zasady wypełniania
7. Terminy i formy odwołań
8. Formy rozliczenia się z pracodawcą
9. Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R,PIT-11, PIT-40
10. Sporządzanie korekt list płac

Cena: 1500 zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe.

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

  Termin – do uzgodnienia z kolejną grupą min. 15 osób.

Miejsce szkolenia: ul. Leszczyńska 45, 25-321 KielceDla stałych klientów udzielamy rabaty! Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu i prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc.

 Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kursie.

Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Zapisy na kurs: tel. 792 001 138 lub

prześlij wypełnioną:  kartę szkolenia/kursu
na adres:  thetakielce@wp.p

 Lub na nr  fax 41 301 00 25

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Załączone pliki:
Karta_zgloszenia_na_kurs_szkolenie_2019.pdfKarta zgłoszenia na kurs/szkolenie - ogólne (526.244 KB)
Opis: Karta zgłoszenia na kurs/szkolenie 2019