PROFESJONALNE KADRY REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

logo_fundusze.png        logo_rp.png       logo_woj_sw.png       logo_ue.png

 Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego 

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 sierpnia 2020 r.  do 31 grudnia 2021 r. 

na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Rekrutacja  będzie uruchomiona od 1 sierpnia 2020 rLiczba miejsc ograniczona!!!

 Projekt pn. Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach, na podstawie umowy zawartej pomiędzy OKiPK THETA a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 156 osób dorosłych w tym 76 kobiet i 80 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2021 roku.

Łączna wartość projektu: 894 625,00 zł w tym dofinansowanie z UE: 760 431,25 zł. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego określa zasady rekrutacji w tym naboru i kwalifikacji uczestników Projektu oraz podstawowe zasady uczestnictwa w Projekcie

W ramach projektu uczestnik przystępuje do jednego z kursów:

 Kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji księgowych:

Kurs na kandydata księgowego I stopień - 90 h
- rekrutacja zakończona

zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacji I stopnia

 

Kurs na kandydata księgowego II stopień –180 h
- rekrutacja zakończona

zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacji II stopnia

 

Kadry i płace – 120 h,
- rekrutacja zakończona

zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacji w zawodzie specjalisty ds. kadr i płac

 

 Kursy zawodowe w zakresie Operatorów CNC:

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie  – 96h

Na zakończenie UP podejdą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje przez TUV Nord Polska

 

 Kursy zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji w zakresie Grafika Komputerowa

Grafika komputerowa  – 160 h

Na zakończenie UP podejdą do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje, otrzyma certyfikat zgodny z Międzynarodowym Standardem Kwalifikacji Zawodów

Przystępując do Projektu uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich oferowanych formach wsparcia. Kursy kończą się egzaminem zewnętrznym zapewnionym przez Organizatora. Udział w egzaminach jest bezpłatny i obowiązkowy. Zajęcia w ramach poszczególnych kursów i szkoleń będą dostosowane indywidualnie do zrekrutowanej grupy. Zajęcia mogą się odbywać w ciągu całego tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00

Uczestnicy i kryteria uczestnictwa w Projekcie

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 156 osób w tym 76 kobiet i 80 mężczyzn spełniających łącznie poniższe warunki: Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej w chwili przystąpienia do projektu, zamieszkałe, pracujące lub uczące się terenie województwa świętokrzyskiego.Wymienione wyżej kryteria stanowią niezbędne do spełnienia kryteria formalne do udziału w projekcie. Niespełnienie, któregoś z tych kryteriów uniemożliwia uczestnictwa w Projekcie.

Oprócz kryteriów formalnych do wsparcia opisanych w pkt. 1 w Projekcie będą stosowane kryteria premiujące w celu objęcia wsparciem grup w szczególnej sytuacji:

1.    Osoby w wieku +50 - 10 punktów;

2.    Kobiety będące w gorszej sytuacji na rynku pracy (m.in. bezrobotne, powracające po urlopie macierzyńskim do pracy)- 5 punktów;

3.    Osoby niepełnosprawne tj. osoby, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają i dostarczą wraz z Formularzem zgłoszeniowym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które jednocześnie nie wyklucza ich ze względu na stan zdrowia z uczestnictwa w poszczególnych kursach - 5 punktów;

4.    Osoby bezrobotne (zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy) - 5 punktów;

5.    Osoby z terenów na których zdiagnozowano deficyt kwalifikacji w obrębie danego kursu - 5 punktów*

 * Kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji księgowych:

powiat opatowski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, buski, kielecki i sandomierski

* Kursy zawodowe w zakresie Operatorów CNC

m. Kielce, powiat konecki, starachowicki, ostrowiecki opatowski, i sandomierski.

* Kursy Grafika komputerowa

m. Kielce, powiat opatowski, i sandomierski.


Operator koparko-ładowarki

IX 2020-I 2021

II 2021- VI 2021

VIII 2021-XII 2021

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe montaż
i demontaż

IX 2020-XII 2020

I 2021 – IV 2021

V 2021 – IX 2021

IX 2021- XII 2021

Kadry i płace

IX 2020-XII 2020

I 2021 – IV 2021

V 2021 – IX 2021

IX 2021- XII 2021

Spawanie metodą TIG

I 2021- IV 2021

V 2021- VIII 2021

 

 

 

 

 

 

 Warunki uczestnictwa w Projekcie:

Wypełnienie, podpisanie i złożenie do Biura Projektu

Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami,

(TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE FORMULARZE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI)

Więcej informacji na stronie  www.thetakielce.pl w zakładce Projekty UE;

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”

ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce

tel. 792 001 138  e-mail: theta45@wp.pl

Dokumenty do pobrania poniżej: (prosimy o dokonanie jednostronnego wydruku)


Dokumenty Rekrutacyjne