ŚWIĘTOKRZYSKIE - KUŹNIA ZAWODOWCÓW

logo_fundusze.png        logo_rp.png       logo_woj_sw.png       logo_ue.png


    PROJEKT ZAKOŃCZONY 28 LUTEGO 2019 R.

Informacje ogólne o projekcie: „Świętokrzyskie - kuźnia zawodowców”

Wartość dofinansowania projektu UE - 355 025,00 zł w tym wkład własny 52 300,00zł  

Projekt „Świętokrzyskie - kuźnia zawodowców” realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach na podstawie umowy zawartej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka, jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród 90 osób dorosłych w tym 16 kobiet i 74 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej, jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2018 roku.
 
Okres realizacji projektu przewidziany jest od lutego 2018 do lutego 2019

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe: 2h/osoba 

3 rodzaje kursów:
1)"Spawanie metodą MAG"
2)"Kierowca operator wózków jezdniowych”
3)"Prawo jazdy kat. C”

W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem na kompetencję, uczestnicy projektu będą uczestniczyć w szkoleniu, w którym mają największy deficyt i jest im najbardziej potrzebne ICT lub język angielski.
 
1. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 90 osób dorosłych w tym 16 kobiet i 74 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej, jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2018r.
2. Zakres wsparcia
Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania oraz doradztwo zawodowe w celu dokładnego zidentyfikowania potrzeb oraz predyspozycji zostaną przeprowadzone indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. W oparciu o IPD oraz opinię doradcy zawodowego uczestnicy będą kwalifikowani do dalszego wsparcia wraz ze wskazaniem kursów zgodnych z ich predyspozycjami oraz możliwości rozwoju.

Kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje
Celem głównym tego zadania jest podniesienie kwalifikacji Uczestników poprzez ich udział w specjalistycznych kursach zawodowych kończących się formalnym potwierdzeniem kwalifikacji. W ramach zadania stworzone zostaną:

3 grupy po 10 osób – Spawanie metodą MAG
3 grupy po 10 osób - Kierowca operator wózków jezdniowych
3 grupy po 10 osób - Prawo jazdy kat. C

Dodatkowo uczestnicy będą brać udział w jednym z dwóch szkoleń:
Szkolenie z zakresu ICT „Podstawy obsługi komputera i Internetu 5 grup po 10 osób, szkolenie z zakresu języka angielskiego 4 grupy po 10 osób.


Zapraszamy do biura projektu:


Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
E-mail: thetakielce@wp.pl
tel. 792 001 138,     fax 41 301 00 25

 Rekrutacja zakończona z dniem 15 maja 2018 r.

Dokumenty do pobrania   

1. Formularz zgłoszeniowy na kurs

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla uczestników

3. Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

4. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

 UWAGA! Dokumenty zgłoszeniowe, regulamin oraz oświadczenia należy złoży w siedzibie Ośrodka lub przesłać drogą pocztową,  wyłącznie w wersji pełnokolorowej wraz z zestawem UE  oraz barwami RP.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

  logo_fundusze.png       logo_rp.png      logo_woj_sw.png      logo_ue.png