Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” prowadzi działalność edukacyjną od 20 lat, a od maja 2007 roku  jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.26/00014/2007 prowadzonego przez WUP Kielce i od tego czasu prowadzi między innymi kursy, szkolenia, szkolenia pośrednictwa oraz inne formy aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych, od  lutego 2015 roku prowadzi agencję zatrudnienia wpisana do Rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod nr 11752. Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” – Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje na podstawie zaświadczenia o nr 36/16, posiadając wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 1002; Ośrodek “THETA” posiada i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015 w zakresie usług edukacyjnych, pozostałych form edukacji, kształcenia ustawicznego dla młodzieży i dorosłych – Nr certyfikatu Q&R_639.  OKiPK „THETA” posiada akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 02-08-2018 r. nr KO.II.546.1.2018 w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  Ośrodek zatrudnia ok. 20  wykładowców/trenerów  – praktyków zawodu z dziedziny prawa, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń społecznych, informatyki, doradców zawodowych, lektorów, specjalistów rachunkowości budżetowej oraz  pracowników naukowych w zależności od potrzeb w celu realizacji procesu dydaktycznego.

Ponadto OKiPK „THETA” posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji i współrealizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Istotne w wybranym kontekście są między innymi ostatnie realizowane projekty pn.

  1. „Czas na zmiany–reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce” Przedmiotem współrealizacji projektu było przeprowadzenie szkolenia dla doradców zawodowych i z zakresu pośrednictwa pracy.
  2. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. Niepełnosprawnych” w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej” Przedmiotem współrealizacji P było przeprowadzenie szkoleń o tematyce: Pracownik administracyjno-biurowy        z podstawami rachunkowości.
  3. Projekt RPSW.10.02.01 „Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej”, dotyczący wsparcia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) realizowany od 05.2016 do 03.2017 roku na terenie 6 powiatów woj. Świętokrzyskiego,
  4. Projekt RPSW.08.05.03/26-066-18-00 – Świętokrzyskie “OSY” realizowany od 01.01.2019 do 31.12.2019 dla grupy 40 osób dorosłych w tym 4 kobiet      i 36 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie OSI,
  5. Projekt RPSW.08.05.03-26-0035/18 „Świętokrzyskie zawodowców – II edycja”, realizowany wśród grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym. Projekt będzie realizowany w terminie od 04.2019 do końca 11.2020 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego.
  6. Projekt RPSW.08.05.03-26-0030/17 „Świętokrzyskie Kuźnia zawodowców”, Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe) realizowany wśród 90 osób dorosłych w tym 16 kobiet i 74 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2018 r.
  7. Projekt RPSW.08.04.02-26-0023/17 „Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki” realizowany wśród 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) dorosłych (powyżej 25 lat) z powiatu skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego i kieleckiego, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie j. angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu Aptis British Council oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji komputerowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14.
  8. Projekt RPSW.08.03.03-26-0002/17 „Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze”, Celem głównym projektu jest wyposażenie dwóch pracowni 15-stanowiskowych Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach w pomoce i narzędzia dydaktyczne TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, podniesienie kompetencji cyfrowych 40(32K,8M) nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania i włączania zakupionych narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 321 (160K,161M) uczniów SP15  z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Warunki organizacyjne:

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”  prowadzi swoją działalność w budynku biurowym posiadającym niezbędne zezwolenia organów kontrolnych na działalność edukacyjną. Sale dydaktyczne w pełni wyposażone są w rzutniki, tablice suchościeralne, stały dostęp do sieci Wi-Fi, sprzęt audiowizualny, klimatyzację, TV, salę informatyczną z 15 stanowiskami z pełnym licencjonowanym oprogramowaniem oraz bogatą infrastrukturę socjalno-administracyjną. Ośrodek posiada stały dostępem do Internetu, z którego mogą korzystać słuchacze, kursanci, goście oraz osoby przystępujące do procesu walidacji i certyfikowania. Ośrodek dysponuje bogatą biblioteką publikacji, periodyków, opracowań naukowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa, ubezpieczeń społecznych i innych, z których na bieżąco korzystają uczestnicy procesu kształcenia. Obiekt, służy celom szkoleniowym na potrzeby własne i firm zewnętrznych, np. prowadzenia zajęć szkoleniowych,  warsztatowych, prowadzenie prezentacji i spotkań informacyjnych, spotkań biznesowych i rekrutacyjnych, konferencji, pokazów, sympozjów, seminariów itp. Budynek i jego otoczenie przystosowane jest do potrzeb  osób niepełnosprawnych – wejście do budynku dostosowane jest dla osób na wózku inwalidzkim, posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych. Firma dysponuje prywatnym, bezpłatnym parkingiem przed budynkiem. Ośrodek Kształcenia „THETA” jest Certyfikowanym Laboratorium Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie o nr PL-LAB-1928 wyposażonym w 15 stanowisk egzaminacyjnych, komputery klasy PC. Ośrodek posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji: ECDL Profile, ECDL Base, ECDL Profile DIGCOMP, ECDL Standard, ECDL PTI STANDARD, ECDL ADVANCE, ECDL EXPERT, E-URZĘDNIK, E-nauczyciel, E-Citizen.

Warunki kadrowe:

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” od momentu rozpoczęcia działalności współpracuje z grupą wysokiej klasy ekspertów  i doświadczonych specjalistów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy (biegli rewidenci, doradcy podatkowi), ubezpieczeń społecznych, psychologii, informatyki, a także pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi. Wszyscy trenerzy i wykładowcy posiadają wyższe wykształcenie m.in. prawnicze, ekonomiczne bądź informatyczne.

 

Skip to content