Informacje
TerminIV kw. 2022
Ilość godzin kursu90 godzin
StatusTrwa nabór
Miejsce kursuONLINE (MICROSOFT TEAMS)
Cena1700,00 zł

Opis kursu

Osoba posiadająca kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” jest przygotowana do wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków (w tym z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym), księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kapitałów, a także przychodów i kosztów. Identyfikuje dowody księgowe, sporządza własne dowody księgowe, weryfikuje własne i obce dowody księgowe. Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonuje czynności prowadzące do ustalenia wyniku finansowego i do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest przygotowana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze. W trakcie wykonywania zadań zawodowych stosuje podstawowe rozwiązania wynikające z przepisów prawa krajowego. Wykonuje powtarzalne czynności w przewidywalnych warunkach, zgodnie z wytycznymi osób nadzorujących. Przyjmuje odpowiedzialność za samodzielne wykonanie powierzonych zadań.

Efekty nauki

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1: Dokumentowanie i ewidencjonowanie podstawowych, typowych operacji gospodarczych zgodnie z przepisami o rachunkowości
1. Identyfikuje dowody księgowe
2. Sporządza i weryfikuje dowody księgowe
3. Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych
4. Wykonuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Zestaw 2: Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysku i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1. Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat
2. Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie

Certyfikacja

Po ukończeniu kursu kandydat przystępuje do egzaminu przez instytucje kwalifikującą. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymuje on Certyfikat oznaczony literami PRK który jest uznawany w całej Polsce i uprawnia do wykonywania pracy o tej tematyce.

W celu zapisania się Proszę wypełnić formularz online poniżej bądź pobrać go, wypełnić a następnie wysłać na biuro@thetakielce.pl

  Karta zgłoszenia   Oferta

Skip to content