KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ – CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

Tytuł kursu

Kurs
(On-line) – Wspomagania Obsługi Procesów Księgowych – I stopień księgowości

Miejsce kursu

On-line platforma Microsoft Teams

Termin

rozpoczęcie III kw. 2022 r.

zakończenie IV kw. 2022 r.

Tryb

popołudniowo, w godz. 16.30 – 20.30

Cena kursu

1700 zł brutto (Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach)   RATA I:  1000,00 zł.     RATA II:  700,00 zł. (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego – (kod zawodu 331301).

Program kursu zakłada 90 godziny dydaktycznych, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na kursie odbywać się będą we wtorek i czwartek po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30).
W trakcie trwania całego kursu dodatkowe dwa dni robocze (12 godzin lekcyjnych w weekend) przeznaczone będą na zajęcia z obsługi programu komputerowego Płatnik (terminy do ustalenia w trakcie trwania zajęć). Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne
 • ćwiczenia i zajęcia praktyczne
 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców
 • naukę własną słuchacza

Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz do własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

Egzamin odbędzie się w placówce Ośrodka Kształcenia „THETA” w Kielcach.

Osoba która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje:

1) 30% punktów – zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
2) 60% punktów -certyfikat kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje rynkowe w obrębie zawodu księgowego.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia i certyfikatu potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji rynkowych w obrębie zawodu księgowy, a mianowicie:

 • posługiwanie się dokumentami księgowymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Program Kursu Księgowość I stopień

(wspomaganie procesu obsługi księgowej)

 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Klasyfikacja i weryfikacja dowodów księgowych
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Omówienie poszczególnych pozycji bilansu
 5. Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych                                                                        
 6. Istota i zasady funkcjonowania kont bilansowych
 7. Ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 8. Zestawienie obrotów i sald
 9. Poprawianie błędów księgowych
 10. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
 11. Koszty i przychody podstawowej działalności operacyjnej
 12. Koszty wg rodzaju
 13. Koszty w układzie kalkulacyjnym
 14. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
 15. Koszty i przychody finansowe
 16. Charakterystyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 17. Pojęcie aktywów pieniężnych i ich klasyfikacja
 18. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
 19. Rozrachunki publicznoprawne
 20. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 21. Ewidencja zakupu oraz rozchodu materiałów i towarów
 22. Obliczanie i ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych CIT
 23. Ustalenie wyniku finansowego brutto i netto
 24. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat                                                                       
 25. Zamkniecie ksiąg rachunkowych
 26. Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 27. Elementy sprawozdania finansowego                                                                                       

                              

Skip to content