Świętokrzyskie zawodowców – II edycja

Świętokrzyskie zawodowców – II edycja

Głównym celem projektu było  podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 11.2020 roku. Projekt realizowany był od 01.04.2019 do 30.11.2020 W projekcie oferowane były kursy: Kurs Spawanie metodą MAG zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs prawo jazdy kat. C + kwalifikacja Wstępna Przyspieszona + Operator HDS Kurs Operator koparko-ładowarki” – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs Kucharz – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego. Doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

Czytaj więcej »
Wysokie Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego

Wysokie Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 150 osób dorosłych w tym 124 kobiet i 26 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym.   Projekt realizowany był od 02.01.2020 do 30.06.2022 W projekcie oferowane były kursy: Kurs na kandydata księgowego I stopień – zakończony uzyskaniem Certyfikatu „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”  Kurs na kandydata księgowego II stopień – zakończony uzyskaniem Certyfikatu „Obsługa procesów księgowych” Kurs kadry i płace – zakończony uzyskaniem Certyfikatu Specjalista ds. Kadr i Płac Kurs Fryzjer – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego Kurs Kosmetyczka – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego Kurs Kucharz – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego Kurs Cukiernik – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego. Podziałania RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna.

Czytaj więcej »
Akademia rozwoju kwalifikacji zawodowych regionu świętokrzyskiego

Akademia rozwoju kwalifikacji zawodowych regionu świętokrzyskiego

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 130 osób dorosłych w tym 41 kobiet i 89 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2021 roku.   Projekt realizowany był od 03.08.2020 do 31.12.2021 W projekcie oferowane były kurs: Kurs Operator koparko-ładowarki” – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Sieć badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs Rusztowania budowlane – montażowe – montaż i demontaż – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Sieć badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Spawanie metodą TIG – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs kadry i płace zakończony uzyskaniem Certyfikatu Specjalista ds. Kadr i Płac Coaching i wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczestników projektu.  

Czytaj więcej »
Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego

Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 156 osób dorosłych w tym 76 kobiet i 80 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2021 roku. Projekt będzie realizowany w terminie od 08.2020 do końca 12.2021 roku na terenie województwa Świętokrzyskiego. Proponowane szkolenia: Kurs na kandydata księgowego I-stopnia Kurs na kandydata księgowego II-stopnia Kadry i płace Obsługa i programowanie obrabiarek sterownych numerycznie -Operator/ Programista CNC Grafika Komputerowa Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych.

Czytaj więcej »
Świętokrzyskie “OSY”

Świętokrzyskie “OSY”

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 40 osób dorosłych w tym 4 kobiet i 36 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie OSI czyli miast tracących funkcję społeczno- gospodarczą tj. Skarżyska- Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez uczestnictwo z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kursach zawodowych. Projekt zrealizowany od 01.01.2019 do 31.12.2019 W projekcie oferowane były kursy: Kurs Spawanie metodą MAG zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs prawo jazdy kat. C + kwalifikacja Wstępna Przyspieszona + Operator HDS Kurs Operator koparko-ładowarki” – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

Czytaj więcej »
Świętokrzyskie Kuźnia zawodowców

Świętokrzyskie Kuźnia zawodowców

Celem głównym Projektu było zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród 90 osób dorosłych w tym 16 kobiet i 74 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym. Projekt realizowany był od 01.01.2019 do 28.02.2019. Kurs Spawanie metodą MAG zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kierowca operator wózków jezdnych – uprawnienia UDT Prawo jazdy kat C Doradztw zawodowe dla wszystkich uczestników projektu Kurs ECDL Base lub Kurs Języka angielskiego do wyboru przez uczestników

Czytaj więcej »
Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki

Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych i informatycznych wśród 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku 25 r.ż. z powiatu opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego i kieleckiego, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie języka angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu TELC A1 i TELC A2 oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji komputerowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14. Projekt zrealizowany od 01.01.2019 do 31.10.2020 Kurs języka angielskiego A1 – zakończony uzyskaniem certyfikatu ILCE CEFR Exam System A1 Kurs języka angielskiego A2 – zakończony uzyskaniem certyfikatu ILCE CEFR Exam System A2 Kurs ICT – zakończony uzyskaniem certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 14.

Czytaj więcej »
Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze

Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze

Głównym celem projektu było wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania – wyposażenie 2 pracowni w komputery z peryferiami, podniesienie kompetencji cyfrowych 40 (32K, 8M) nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z zakupionych w projekcie narzędzi TIK oraz podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania TIK w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECDL e-Nauczyciel; podniesienie kompetencji nauczycieli nt. cyberprzestępczości celem włączania tej tematyki w treści omawiane na lekcjach różnych przedmiotów oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 321 uczniów (160K, 161M) z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń podczas dodatkowych zajęć realizowanych w szkole. Projekt zrealizowany od 01.09.2018 do 30.06.2020 Wyposażono 2 pracownie informatyczne w pomoce i narzędzia TIK w SP nr 15 w Kielcach. Kurs ECDL e-Nauczyciel dla 40 nauczycieli zatrudnionych w SP nr 15 w Kielcach. Szkolenie dla nauczycieli „Cyberprzestępczość” Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje cyfrowe dla uczniów SP nr 15 w Kielcach.

Czytaj więcej »
Zawód Dla Młodych

Nowy Zawód dla Młodych

INFORMACJE KARTA ZGŁOSZENIA HARMONOGRAMY INFORMACJE Projekt „NOWY ZAWÓD DLA MŁODYCH” Projekt jest realizowany przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 304, 25-414 Kielce, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.01.02.01-26-0015/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (Instytucją Pośredniczącą). Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. CEL PROJEKTU: – zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 113 osób młodych do 29 r. ż. w tym 48 kobiet oraz 65 mężczyzn, w tym 17 osób imigrantów z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwłaszcza wśród osób młodych należących do tzw. grupy NEET zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w kompleksowej ścieżce reintegracji zawodowej do końca 31.12.2023r. GRUPA DOCELOWA: osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: –  osoby z grupy NEET (nie szkolą się, nie pracują ani nie kształcą zgodnie z definicją przyjętą w POWER), w tym: – bezrobotne, nie zarejestrowane w urzędzie pracy, – bierni zawodowo, – niepełnosprawni, – osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. – uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. zgodnie z kryterium dostępu OFERUJEMY: Wsparcie doradcze w celu identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób, na podstawie, której, dla każdego z uczestników projektu opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) – maksymalnie 8 godz. dla każdego Uczestnika/czki Projektu; Szkolenie dla 76 Uczestników/czek Projektu w zależności od zdiagnozowanych na etapie IPD potrzeb; Staże zawodowe w zależności od zdiagnozowanych w IPD potrzeb Uczestnika/czki Projektu-min. 3 m-ce, stypendium szkoleniowe w wysokości 9,93 zł., za 1 godzinę zajęć dydaktycznych, zwrot kosztów dojazdu dla osób mieszkających poza miejscem realizacji zajęć edukacyjnych, pośrednictwo pracy. Wartość projektu: 1 031 520,00 zł Wkład własny: 51 576,00 zł Dokumenty rekrutacyjne i wszelkie informacje o projekcie można uzyskać: Biuro projektu: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA, ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce. TELEFON: 508 426 116; 792 001 138 Dokumentacja do pobrania: (wydruk prosimy dokonywać jednostronny) Formularz zgłoszeniowy + załączniki Regulamin   1113 KARTA ZGŁOSZENIA   HARMONOGRAMY Harmonogram doradztwa zawodowego HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – sierpień 2022 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – wrzesień 2022 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – listopad 2022 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – grudzień 2022 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – styczeń 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – luty 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – marzec 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – kwiecień 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – maj 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – czerwiec 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – pażdziernik 2023 HARMONOGRAM – doradztwa zawodowego – listopad 2023 Harmonogram szkolenia zawodowego HARMONOGRAM – szkolenia wrzesień 2022 HARMONOGRAM – szkolenia grudzień 2022 HARMONOGRAM – szkolenia styczeń 2023 HARMONOGRAM – szkolenia luty 2023 HARMONOGRAM – szkolenia marzec 2023 HARMONOGRAM – szkolenia kwiecień 2023 HARMONOGRAM – szkolenia maj 2023 Harmonogram pośrednictwa zawodowego HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy listopad 2022 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy grudzień 2022 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy styczeń 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy luty 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy marzec 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy kwiecień 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy maj 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy czerwiec 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy lipiec 2023 HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy wrzesień 2023

Czytaj więcej »
Skip to content