Przyjazna Edukacja ku Lepszej Przyszłości

Projekt Przyjazna Edukacja ku Lepszej Przyszłości

Projekt FESW.08.02.-IZ.00-0031/23 „Przyjazna edukacja ku lepszej przyszłości” realizowany przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+).

Indywidualne Podejście Szansą Na Pewną I Bezpieczną Przyszłość

Plakat - Projekt "Indywidualne podejście szansą na pewną i bezpieczną przyszłość"

Projekt FESW.10.07.-IP.01-001/23 „Indywidualne podejście szansą na pewną i bezpieczną przyszłość” realizowany przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

ksiazka oraz okulary promujące kursy stacjonarne oraz kursy online wspomaganie obsługi procesów księgowych
Plakat - Projekt "Indywidualne podejście szansą na pewną i bezpieczną przyszłość"

Indywidualne podejście szansą na pewną i bezpieczną przyszłość

Projekt FESW.10.07.-IP.01-001/23 „Indywidualne podejście szansą na pewną i bezpieczną przyszłość” realizowany przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.     Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie 100 (59K, 41M) pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, poprzez działania mające na celu indywidualną diagnozę potrzeb i problemów uczestników projektu  oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez obligatoryjne opracowanie IPD dla każdego UP, poradnictwo zawodowe/psychologiczne/psychoterapeutyczne, szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz nabycia nowych umiejętności, pośrednictwo pracy, dodatkowe wsparcie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.   Okres realizacji projektu 01.05.2024 – 31.10.2026r.   Do projektu zapraszamy osoby w wieku od 18 r. ż. które: są pracownikami zagrożonymi zwolnieniem, pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika (okres zwolnienia nie może być dłuższy niż 6 m-cy) są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamieszkują obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny,   Nie można korzystać z tego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS+   Wsparcie oferowane w ramach projektu: Spotkanie z doradcą zawodowym – 3 godziny w celu opracowania IPD Szkolenie zgodne ze ścieżką IPD Spotkanie z pośrednikiem pracy – 3 godziny w celu przedstawiania ofert zgodnych ze ścieżką opisaną w IPD Wsparcie specjalistyczne wg potrzeb (2 konsultacje) Ponadto dyżury doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy Poczęstunek (kawa, herbata, ciastka).   Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie uczestnicy projektu będą mieli szanse na podniesienie kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy czy też utrzymania się na rynku pracy. Doradztwo przeprowadzone przez doradcę zawodowego, mające na celu określenie i identyfikację potrzeb i potencjału UP, diagnozę jego predyspozycji zawodowych oraz oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowym. Efektem będzie opracowanie dla każdego uczestnika IPD uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność, wykształcenie.   Kolejnym etapem będzie skierowanie UP na odpowiedni kurs/szkolenie zbieżny z jego ścieżką zawodową. Wnioskodawca przy wyborze kursu/szkolenia, ogólnie ścieżki rozwoju dla UP będzie również brał pod uwagę na jakie kwalifikacje jest zapotrzebowanie na rynku pracy w województwa świętokrzyskiego.   Istotna z punktu widzenia osoby znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy jest pomoc pośrednika pracy, który podczas całego okresu realizacji projektu tj. 05.2024 – 10.2026 będzie dostępny dla UP i wspierał nie tylko w znalezieniu pracy dla osoby, która ją utraciła ale pomoc w jej utrzymaniu czy tez pomoc w poszukiwaniu nowej, osobom które przewidziane są do zwolnienia lub zagrożone są jej utratą.   Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu:  Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu / poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – minimum 70%, tj. 70 osób.    Biuro projektu znajduje się na parterze dostosowane jest architektonicznie do osób niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość skorzystania z usług takich jak: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, pętla indukcyjna.   Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 966 875,00 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 821 843,75 zł Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. www.mapadotacji.gov.pl #FunduszeUE; #FunduszeEuropejskie

Czytaj więcej »
Skip to content