REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW

 § 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.thetakielce.pl (mailem lub pocztą zwykłą bez potwierdzenia). Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.
W odpowiedzi osoba zgłaszająca otrzymuje zaproszenie zawierające niezbędne informacje oraz nr konta na które należy dokonać wpłaty zaliczki. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat pierwszej zaliczki, liczba miejsc w każdym szkoleniu jest ograniczona.

§ 2

 Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie przesłany uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają certyfikatów.

§ 3

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu zaliczki, z tym, że:

  • w razie rezygnacji do 4 przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 20% wpłaty zaliczki;
  • w razie rezygnacji do 3 przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty zaliczki;
  • w razie rezygnacji do 2 przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaty zaliczki;

Pozostała kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inne wskazane przez siebie szkolenie. Istnieje     możliwość    wskazania      uczestnika      zastępczego      przez     osobę     rezygnującą. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, firma szkoleniowa Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach, umożliwia uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.

§ 4 

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia oraz braku możliwości zorganizowania szkolenia z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) firma szkoleniowa zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin, bez roszczeń finansowych uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązuje się umożliwić uczestnikowi kontynuowanie szkolenia. „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. Organizator w zaistniałej sytuacji zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom szkolenia na ich konta bankowe lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego na kurs.

§ 5

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora

§ 6

Organizator wystawia faktury podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu lub na adres email w wersji elektronicznej

§ 7

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

§ 8

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na kursie, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.thetakielce.pl. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające udział w szkoleniu.

§ 9

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 10

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 11

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe oraz niezbędne pomoce potrzebne do nauki metody. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia cateringu podczas trwania kursu.

§ 12

Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

                                                                             Dyrektor Ośrodka

Skip to content