REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW

§1

Organizator kursu/szkolenia

Kurs/szkolenie organizuje Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcachz siedzibą w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 45 posiadający wpis do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 2 listopada 2001 r.Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach decyzją administracyjną Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 27 września 2021 r. uzyskał uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”, decyzją administracyjną Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2021 r. zostały  uzyskał uprawnienia do certyfikacji kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej”. Ośrodek „THETA” posiada i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015 w zakresie usług edukacyjnych, pozostałych form edukacji, kształcenia ustawicznego dla młodzieży i dorosłych – Nr certyfikatu Q&R_639. Ośrodek „THETA” posiada akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 28.07.2021 r. nr KO.II.546.9.2021 w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Uczestnik kursu/szkolenia

Uczestnikiem kursu organizowanego przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” jest każda osoba, której udział w kursie został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia kursu/szkolenia u Organizatora. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.thetakielce.pl (mailem lub pocztą zwykłą bez potwierdzenia). Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U. Nr 133/97 poz. 883/  W odpowiedzi, osoba zgłaszająca otrzymuje zaproszenie zawierające niezbędne informacje oraz nr konta na które należy dokonać wpłaty zaliczki. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat pierwszej zaliczki, liczba miejsc w każdym szkoleniu jest ograniczona.

Oferta kursu/szkolenia

Zakres i program kursu, miejscowość, w której kurs jest organizowany, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie kursów i szkoleń, zamieszczonej na stronie www.thetakielce.pl  Dokładny adres miejsca kursu/kursu/szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu/szkolenia/kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę kursu/szkolenia/kursu faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik, który zawarł umowę o kurs/szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za kurs/szkolenie. Rezygnacja z udziału w kursie/szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na kursie/szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za kurs/szkolenie. W przypadku, gdy kurs/szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą, faxem lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze kursu/szkolenia).

§2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników kursu/kursu/szkolenia od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs/szkolenie. Uczestnicy kursu/szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie przesłany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu/kursu/szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają certyfikatów.

§3

Cena kursu/szkolenia i warunki płatności

Cena kursu/szkolenia obejmuje: koszt kursu/kursu/szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny kursu/szkolenia w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za kurs/szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z zamawiającym.

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu zaliczki, z tym, że:

 • w razie rezygnacji do 4 przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 20% wpłaty zaliczki;
 • w razie rezygnacji do 3 przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty zaliczki;
 • w razie rezygnacji do 2 przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaty zaliczki;

Pozostała kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inne wskazane przez siebie szkolenie. Istnieje     możliwość    wskazania      uczestnika      zastępczego      przez     osobę  rezygnującą. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, firma szkoleniowa Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach, umożliwia uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.

Rabaty

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą kursu/szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia kursu/szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z klientem.

Poufność danych

Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.

Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności, gdzie zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

§4

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu/kursu/szkolenia oraz braku możliwości zorganizowania kursu/kursu/szkolenia z przyczyn zależnych od trenera/wykładowcy prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) firma szkoleniowa zastrzega sobie możliwość zmiany  prowadzącego na trenera/wykładowcę o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin, bez roszczeń finansowych uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania kursu/kursu/szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązuje się umożliwić uczestnikowi kontynuowanie kursu/kursu/szkolenia. „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. Organizator w zaistniałej sytuacji zastrzega sobie prawo do przeniesienia kursu/kursu/szkolenia na inny termin bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu/kursu/szkolenia na ich konta bankowe lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego na kurs.

§5

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora

§6

Organizator wystawia faktury podczas kursu/kursu/szkolenia lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu lub na adres email w wersji elektronicznej

§7

Zasady uczestnictwa w kursu/szkoleniach

 • Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 • Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas kursu/szkolenia, wręczane są na potrzeby kursu/szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 • Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, programy, scenariusze ćwiczeń oraz prezentowane podczas szkoleń know-how stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących na rzecz organizatora – Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”. Na mocy realizacji kursu/kursu/szkolenia Wykonawca przenosi prawo własności do otrzymanych materiałów, wyłącznie uczestnikom danego kursu/kursu/szkolenia.
 • Udostępnione materiały stanowią własność Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” i są objęte prawami autorskimi, co oznacza, że nie mogą być rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.
 • Uczestnik kursu/kursu/szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników kursu/kursu/szkolenia.
 • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu/szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 • Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób
 • Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę możliwej wizytacji w trakcie realizacji usługi (np. przez opiekuna kursu/szkolenia, kierownika jednostki, reprezentanta jednostki nadzorującej z ramienia Bazy Usług Rozwojowych, reprezentanta PARP).
 • W kursu/szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do kursu/szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby.  
 • W kursu/szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie. Zabronione jest udostępnianie i rozpowszechnianie dostępów do platformy oraz udostępnianie kursu/szkolenia osobom trzecim.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia uczestników o włączenie kamer w celu kontroli liczby uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.
 • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia faktury za dostęp większej ilości uczestników niż zostało to zgłoszone.

Uczestnik kursu/szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu/szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia z kursu/szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

§8

Uczestnik kursu/szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na kursie, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.thetakielce.pl. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu/szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające udział w szkoleniu.

§9

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2006 poz. 922).

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), jest Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom. Mają państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 10

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§11

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe oraz niezbędne pomoce potrzebne do nauki metody. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia cateringu podczas trwania kursu.

§12

Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

§13

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

                                                                             Dyrektor Ośrodka

 

Skip to content