Projekt „NOWY ZAWÓD DLA MŁODYCH”

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 304, 25-414 Kielce, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.01.02.01-26-0015/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (Instytucją Pośredniczącą).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

CEL PROJEKTU:
– zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 84 osób młodych do 29 r. ż. w tym 49 kobiet oraz 35 mężczyzn będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwłaszcza wśród osób młodych należących do tzw. grupy NEET zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w kompleksowej ścieżce reintegracji zawodowej do końca 30.06.2023r.

GRUPA DOCELOWA: osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
–  osoby z grupy NEET (nie szkolą się, nie pracują ani nie kształcą zgodnie z definicją przyjętą w POWER), w tym:
– bezrobotne, nie zarejestrowane w urzędzie pracy,
– bierni zawodowo,
– niepełnosprawni, – osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
– uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. zgodnie z kryterium dostępu

OFERUJEMY:
Wsparcie doradcze w celu identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób, na podstawie, której, dla każdego z uczestników projektu opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) – maksymalnie 8 godz. dla każdego Uczestnika/czki Projektu;
Szkolenie dla 76 Uczestników/czek Projektu w zależności od zdiagnozowanych na etapie IPD potrzeb;
Staże zawodowe w zależności od zdiagnozowanych w IPD potrzeb Uczestnika/czki Projektu-min. 3 m-ce;
Pośrednictwo pracy.

Wartość projektu: 1 031 520,00 zł
Wkład własny: 51 576,00 zł

Dokumenty rekrutacyjne i wszelkie informacje o projekcie można uzyskać:
Biuro projektu: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA, ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce.

TELEFON: 508 426 116; 792 001 138

Dokumentacja do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy + załączniki

Regulamin

 

Skip to content