Ośrodek Kształcenia i Promowa Kadr „THETA” oferuje usługi wspomagania zarządzania projektami finansowanymi w ramach programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

Usługa obejmuje zarówno całościowe i kompleksowe wsparcie zarządzania projektem jak również częściową realizację poszczególnych części zarządzania projektem.

W ramach całościowego zarządzania projektem OKiPK „THETA” oferuje:
• Prowadzenie Biura Projektu na terenie miasta Kielc – OKiPK „THETA” posiada, bazę lokalową mieszczącą się blisko centrum miasta z własnym parkingiem. W ramach prowadzonego Biura wchodzi pełna obsługa beneficjentów projektu, prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, obsługa interesantów, miejsce prowadzenia i przechowywania pełnej dokumentacji projektowej (zgodnie z wytycznymi konkursu oraz wymaganiami Instytucji Pośredniczącej).
• Całościowe przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno-rekrutacyjnej wykorzystując dostępne środki przekazu – media regionalne, internet, ulotki i plakaty. Realizacja promocji w oparciu o materiały promocyjno-informacyjne zapewnione przez Realizatora projektu bądź możliwość własnego opracowania niezbędnych materiałów wraz z wydrukami. Prowadzenie promocji projektu przez cały okres jego realizacji.
• Przeprowadzenie kompleksowej rekrutacji do projektu – w oparciu o założenia projektowe i wymogi dotyczące Grupy Docelowej zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz obszaru interwencji zawartego we wniosku. Oferta rekrutacji obejmuję dotarcie do potencjalnych beneficjentów, przeprowadzenie całego procesu rekrutacyjnego oraz kwalifikacja uczestników do projektu. Rekrutacja prowadzona w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostarczone przez Realizatora, jednak istnieje również możliwość przygotowania dokumentów rekrutacyjnych na potrzeby danego projektu.
• Kompleksowa obsługa merytoryczna projektu. W ramach usługi oferujemy pełne i kompleksowe prowadzenie merytoryczne projektu obejmujące prowadzenie pełnej dokumentacji w oparciu o wytyczne zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz regulaminie konkursu, monitoring wszystkich form wsparcia, nadzór i kontrola nad realizacją wskaźników i produktów ujętych w projekcie, postęp rzeczowy realizacji projektu, prowadzenie sprawozdawczości względem Instytucji Pośredniczącej – przygotowanie części merytorycznej wniosków o płatność, kontakty oraz prowadzenie korespondencji z IP, przygotowanie sprawozdań, analiz z realizacji projektu.
• Kompleksowa obsługa finansowa projektu. Prowadzenie księgowości projektowej, przygotowanie sprawozdań oraz sprawozdawczości finansowej w ramach wniosków o płatność.
Istnieje również możliwość realizacji przez OKiPK „THETA” poszczególnych części zarządzania projektem takich jak rekrutacja do projektu w zależności od potrzeb i możliwości Realizatora oraz specyfiki danego projektu.

Posiadamy niezbędne przygotowanie i wiedzę aby w sposób profesjonalny zarządzać Państwa projektami.

Ponadto dzięki wieloletniej działalności naszego Ośrodka bardzo dobrze znamy świętokrzyski rynek szkoleniowy – znamy jego potrzeby, zagrożenia oraz wyzwania, posiadamy liczne kontakty dzięki którym możemy sprawnie działać i realizować państwa projekty.
Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przez OKiPK „THETA” części merytorycznych projektu jeśli będą takie możliwości oraz zapotrzebowanie.

Jesteśmy w stanie realizować zajęcia w ramach m.in.:
• Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
• Kursów zawodowych
• Organizacji staży i praktyk zawodowych

Skip to content