Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze

Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze

Głównym celem projektu było wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania – wyposażenie 2 pracowni w komputery z peryferiami, podniesienie kompetencji cyfrowych 40 (32K, 8M) nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z zakupionych w projekcie narzędzi TIK oraz podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania TIK w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECDL e-Nauczyciel; podniesienie kompetencji nauczycieli nt. cyberprzestępczości celem włączania tej tematyki w treści omawiane na lekcjach różnych przedmiotów oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 321 uczniów (160K, 161M) z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń podczas dodatkowych zajęć realizowanych w szkole.
Projekt zrealizowany od 01.09.2018 do 30.06.2020

  • Wyposażono 2 pracownie informatyczne w pomoce i narzędzia TIK w SP nr 15 w Kielcach.
  • Kurs ECDL e-Nauczyciel dla 40 nauczycieli zatrudnionych w SP nr 15 w Kielcach.
  • Szkolenie dla nauczycieli „Cyberprzestępczość”
  • Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje cyfrowe dla uczniów SP nr 15 w Kielcach.
Skip to content