Kurs “Kadry i płace w praktyce” –  kurs on-line 120 h

Tytuł kursu

Kurs “Kadry i płace w praktyce” –  kurs on-line 120 h

Miejsce kursu

On-line platforma Microsoft Teams

Termin

rozpoczęcie III kw. 2022 r.

zakończenie IV kw. 2022 r. 

Tryb

popołudniowo, w godz. 16.30 – 20.30

Cena kursu

1900,00 zł brutto (Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach)   RATA I:  900,00 zł.     RATA II:  1000,00 zł.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – płacowych. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę z  zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno – prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie i które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na kursie odbywać się będą  po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30).
W trakcie trwania całego kursu dodatkowe dwa dni robocze (12 godzin lekcyjnych w weekend) przeznaczone będą na zajęcia z obsługi programu komputerowego Płatnik (terminy do ustalenia w trakcie trwania zajęć). Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne
 • ćwiczenia i zajęcia praktyczne
 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców
 • naukę własną słuchacza

Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz do własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

Osoba która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje:

1) 30% punktów – zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
2) 50% punktów – certyfikat kwalifikacyjny,  w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr – kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń – 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o nr KO.II.546.9.2021 i KO.II.546.8.2021 na prowadzenie kształcenia ustawicznego kursu o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i wydaje uczestnikom Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Program kursu

1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej – nawiązanie stosunku pracy). Zasady prowadzenie teczek osobowych i wybranych dokumentów pracowniczych. Zasady postepowania przy nawiązywaniu rozwiązywaniu umów o pracę. Ustalanie wymiaru urlopów  wypoczynkowych i innych rodzajów nieobecności w pracy. Planowanie i rozliczanie czasu pracy. Stosowanie kar porządkowych

2.    Wynagradzanie za pracę – ogólne warunki ustalania wynagrodzeń. Ćwiczenia ze sporządzania  list płac.

3.    Rozwiązywanie umów o pracę i inne przykłady, orzecznictwo i najnowsze interpretacje.

4.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zagadnienia ogólne, FUS, FP, FGŚP – zasady podlegania. 

5.    Szczególne formy zatrudnienia (umowy cywilno-prawne – umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług).

6.  Oskładkowanie menedżerów, członków rad nadzorczych i innych osób. Zasady podlegania wspólników spółek prawa handlowego i prawa cywilnego.

7.    Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, dokumentacja, ustalanie uprawnień. Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby.

8.    Odpowiedzialność materialna pracowników. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne.

9.    Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy, oskładkowanie pracowników.

10. Świadczenia pozapłacowe.

11. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa – urlopy ojcowskie, urlopy wychowawcze, urlopy rodzicielskie.

12. Oskładkowanie zleceniobiorców, wykonawców dzieła, ZFŚS.

13. Kontrola ZUS Obowiązki płatników składek, zobowiązanie wobec ZUS.

14. Studium przypadków pracowniczych – orzecznictwo i wyjaśnienia OIP .

15. Ubezpieczenia społeczne – ZUS – Program Płatnik, Platforma ZUS PUE.

16. Popularne oprogramowania kadrowo – płacowe.

 

Liczba miejsc na kurs jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie Zapraszamy !

 

 

Skip to content