Kurs “Kadry i płace w praktyce” –  kurs stacjonarny 120 h

Miejsce:  Kielce, siedziba Ośrodka Kształcenia – ul. Leszczyńska 45

Kategoria: Kursy z zakresu kadr i płac

Tryb: wtorek, czwartek w godzinach 16:30 – 20:30

Termin rozpoczęcia:   IV kwartał 2021 r.

Termin zakończenia:     I kwartał 2022 r.

Opłata:  2600,00 brutto. (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

Raty:  2 raty

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

RATA 1:    1000,00 zł.
RATA 2:    1600,00 zł.

 

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – płacowych. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno – prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie i które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia na kursie odbywać się będą w wtorki i czwartki po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30).
  W trakcie trwania całego kursu dodatkowe dwa dni robocze (12 godzin lekcyjnych w weekend) przeznaczone będą na zajęcia z obsługi programu komputerowego Płatnik (terminy do ustalenia w trakcie trwania zajęć).
 2. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, materiały szkoleniowe, w tym: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów), naukę własną uczestnika.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych uczestnika.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 120 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „THETA” Kielce. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu. Zajęcia rozpoczniemy w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ponownego wystąpienia lockdownu w Polsce, wszystkie zajęcia zostaną automatycznie przeniesione do sieci i kontynuowane w trybie on-line.

 

Osoba która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje:

1) 30% punktów – zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
2) 60% punktów -certyfikat kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr – kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń – 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o nr KO.II.546.9.2021 i KO.II.546.8.2021 na prowadzenie kształcenia ustawicznego kursu o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
i wydaje uczestnikom Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu
specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Plan nauczania

Program nauczania obejmuje 120 godzin dydaktycznych składających się na:

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej – nawiązanie stosunku pracy).
 2. Wynagradzanie za pracę – ogólne warunki ustalania. Rozwiązywanie umów o pracę i inne przykłady, orzecznictwo i najnowsze interpretacje.
 3. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, dokumentacja, ustalanie uprawnień. Wypełnianie dokumentacji do świadczeń min. Z-3 i innych. Zmiany w zasiłkach w 2021 i 2022 r.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zagadnienia ogólne, FUS, FP, FGŚP – zasady podlegania. Oskładkowanie menedżerów, członków rad nadzorczych i innych osób. Oskładkowanie pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła, raporty rozliczeniowe do ZUS.
 5. Kontrola ZUS. Obowiązki płatników składek, zobowiązania wobec ZUS.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.
 7. Świadczenia pozapłacowe. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 8. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa – urlopy ojcowskie, urlopy wychowawcze, urlopy rodzicielskie.
 9. Szczególne formy zatrudnienia (umowy cywilno-prawne). Studium przypadków pracowniczych – orzecznictwo i wyjaśnienia Okręgowej Inspekcji Pracy.
 10. Program ENowa .
 11. Ubezpieczenia społeczne – ZUS – Program Płatnik – (zajęcia praktyczne w laboratorium informatycznym)
Skip to content