Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z – 60 h

Miejsce:  Kielce, siedziba Ośrodka Kształcenia – ul. Leszczyńska 45, Szkolenie realizowane również w formie online

Kategoria: Rachunkowość budżetowa

Tryb: piątek, sobota

Termin rozpoczęcia:   I kwartał  2022 r.

Termin zakończenia:  II kwartał 2022 r.

 

Opłata:  2400,00.

(do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.)

Cena obejmuje:

•  uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Raty:  2 raty

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

RATA 1:    1000,00 zł.
RATA 2:    1400,00 zł.

 

CEL KURSU

Celem kursu jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawiono także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na kursie odbywać się będą w piątki po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30) oraz soboty od 9:00 -15:00  Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, materiały szkoleniowe, w tym: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów), naukę własną uczestnika.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych uczestnika.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 60 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „THETA” Kielce. Zajęcia rozpoczniemy w trybie stacjonarnym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku ponownego wystąpienia lockdownu w Polsce, wszystkie zajęcia zostaną automatycznie przeniesione do sieci i kontynuowane w trybie on-line. W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o nr KO.II.546.9.2021 i KO.II.546.8.2021 na prowadzenie kształcenia ustawicznego kursu o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Plan nauczania

I. PODSTAWOWE INFORMACJE Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ RACHUNKOWOŚCI

 1. Definicje podstawowych pojęć  z zakresu finansów publicznych.
 2. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
 4. Podstawy rachunkowości budżetowej:
 •     Pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości;
 •     Charakterystyka aktywów i pasywów, prezentacja w bilansie – informacje ogólne;
 •     Klasyfikacja kosztów oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat – informacje ogólne;
 •     Dowody księgowe ich rodzaje, cechy;
 •     Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości;
 •     Polityka rachunkowości.

II. SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDZETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rachunkowość budżetu jednostki  samorządu terytorialnego:

–               Ewidencja wykonania budżetu – wydatków i dochodów budżetu, funkcjonowanie kont 133,134,135,901,902;

–               Ewidencja niewygasających wydatków, rozliczeń międzyokresowych;

–               Ewidencja rozrachunków i rozliczeń (zasady zaciągania zobowiązań  przez jednostki  samorządu terytorialnego; właściwe księgowanie udziałów w podatku dochodowym , ujęcie odsetek od należności, dokonanie odpisów aktualizujących, wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej);

–               Wynik wykonania budżetu oraz wynik na pozostałych operacjach.

 

III. SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 1. Dochody, wydatki jednostek budżetowych (z uwzględnieniem VAT):
 • Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych;
 • Funkcjonowanie kont pozabilansowych: 980 „plan finansowy wydatków budżetowych”, 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;
 • Pozostałe typowe księgowania na kontach zespołu 1 (rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych oraz specjalnego przeznaczenia).
 1. Długoterminowe aktywa finansowe:
 • Inwestycje długoterminowe według ustawy o rachunkowości;
 • Obejmowanie, nabywanie udziałów (akcji) przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Ewidencja, wycena na dzień bilansowy oraz prezentacja w bilansie;
 1. Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:

– Podstawowy podział majątku trwałego, zasady wyceny;

– Środki trwałe – urządzenia ewidencyjne, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ewidencja zmian w stanie i wartości;

– Zasady finansowania inwestycji, zasady ewidencji oraz wyceny środków trwałych w budowie;

– Pozostałe środki rzeczowego majątku trwałego – zasady ewidencji na kontach księgowych 013,014,020,015,016,

– Środki trwałe wg KSR 11.

 1. Należności  długoterminowe:

–   Długoterminowy charakter należności zgodnie z ustawą o rachunkowości;

–  Ewidencja dochodów budżetowych na koncie 226 i zasady kwalifikacji tych należności  do aktywów trwałych;

 1. Rozrachunki i rozliczenia:
 •  Pojęcia rozrachunków i rozliczeń, wycena i ewidencja, klasyfikacja rozrachunków jako długo i krótkoterminowe
 •  Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
 •  Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych, ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu                         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
 •  Odpisy aktualizujące należności,  odsetki od należności i zobowiązań, wycena rozrachunków w walucie obcej;
 •  Finansowanie brutto jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont 222, 223;
 •  Rozliczenia VAT związane z centralizacją,
 •  Zasady funkcjonowania konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”;
 •  Zasady funkcjonowania konta 225 ”Rozrachunki z budżetami”, ujmowanie i rozliczanie podatku VAT w jednostkach budżetowych;
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, udzielonych pożyczek itp.
 1. Przychody dochody i koszty – konta zespołu 4 i 7, ustalenie wyniku finansowego.
 2. Fundusz jednostki, zasady funkcjonowania konta 800, zdarzenia zwiększające oraz zmniejszające fundusz jednostki.
 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
 2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.
 4. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.
 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego.
 6. Informacja dodatkowa –zakres prezentowanych danych.

 

 

Skip to content