Obsługa Procesów Księgowych

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Obsługa procesów księgowych” jest przygotowana do wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych w zakresie: aktywów pieniężnych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, rezerw, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), pozostałych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego. Do powszechnie występujących operacji nie zalicza się operacji o dużej złożoności (np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty). Weryfikuje własne i obce dowody księgowe. Ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonuje czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Rozlicza i ewidencjonuje koszty, kalkuluje koszt wytworzenia produktu.Wycenia aktywa i pasywa (w podstawowym zakresie z pominięciem metod ekonometrycznych), przyporządkowuje salda kont bilansowych do odpowiednich pozycji bilansu, a obroty kont wynikowych do właściwych pozycji w rachunku zysków i strat. Jest przygotowywana do sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej dla jednostek, innych niż banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, a także organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Omawia dane ujawniane w informacji dodatkowej. Jest także gotowa do identyfikowania skutków zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego związanego z działalnością gospodarczą, w tym prowadzenia transakcji z kontrahentami zagranicznymi. Wykonując czynności opisane w efektach kształcenia, stosuje rozwiązania wynikające z przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykonuje powtarzalne czynności zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Przyjmuje odpowiedzialność za samodzielne wykonanie powierzonych zadań.

Poznaj księgowość

Dlaczego warto wziąć udział? Po pierwsze, kurs ten oferuje certyfikację zawodową, co podnosi Twoją atrakcyjność na rynku pracy. Po drugie, skupia się nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktycznych umiejętnościach, które są niezbędne w codziennej pracy księgowego. Harmonogram zajęć jest elastyczny, co pozwala na dostosowanie nauki do Twojego rozkładu dnia.

Mężczyna pracujący przy biurku Kadry i Płace

Jeżeli...

Zestawy efektów uczenia się

Adresaci oferty

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących:

  • pracować w branży księgowości
  • osoby chcące się uczyć

Dlaczego u nas?

Nowoczesne metody nauczania

Praktyczna nauka

Oznaczenie PRK

Nowoczesne uposażenie sal

Nasze sale są wyposażone w nowoczesny w nowoczesną technologie, która na efektywniejszą naukę.

  • ekran multimedialny
  • rzutnik
  • tablica flip chart
  • laptopy
Sala w Ośrodku Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Kielce

Wolisz uczyć się z domu? Sprawdź naszą ofertę online!

Program kursu

1. Regulacje prawne i zasady rachunkowości:

 – Omówienie istotnych przepisów prawnych oraz podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

2. Klasyfikacja i ewidencja inwestycji:

 – Klasyfikacja różnych rodzajów inwestycji oraz sposoby ich ewidencji w księgach firmowych.

3. Zarządzanie rozrachunkami:

 – Dokumentacja i ewidencja rozliczeń z dostawcami, klientami, pracownikami oraz instytucjami publicznymi, wraz z zasadami ich wyceny.

4. Ewidencja i wycena zapasów:

 – Spis oraz wycena towarów i materiałów w posiadaniu firmy, wraz z omówieniem procedur inwentaryzacyjnych.

5. Klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych:

 – Klasyfikacja i dokumentacja środków trwałych, wraz z omówieniem metod amortyzacji i sposobów ewidencji wartości niematerialnych oraz prawnych.

Pełen program kursu.

Naciśnij aby zobaczyć pdf

Certyfikacja i egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i odbędzie się w placówce Ośrodka Kształcenia „THETA” w Kielcach. Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Certyfikat będzie posiadać właściwe oznaczenie PRK

Poczytaj więcej o PRK

Przeczytaj więcej o ZSK

Pełna specyfikacja kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Logo

Certyfikat ZSK to lepsza pozycja na rynku pracy!

Droga po księgowości

Poprowadzimy Ciebie Przez twoją kariere |

Przekonaliśmy? Zapisz się już teraz!

Zarobki w księgowej

0

źródło: Pracuj.pl

Według badań rynku pracy, osoby posiadające certyfikat księgowego oraz praktyczne umiejętności w obszarze księgowości są często poszukiwane przez pracodawców, co przekłada się na atrakcyjne oferty zatrudnienia oraz korzystne warunki finansowe.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Tel: 792 001 138

email: biuro@thetakielce.pl

Spotkanie w biurze może zostać zrealizowane tylko poprzez wcześniejsze telefoniczne umówienie.

 

Skip to content