Seminarium „Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe” – podsumowanie

Seminarium „Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe” – podsumowanie

W dniu 10 stycznia 2024 roku odbyło się niezwykle istotne seminarium pod tytułem “Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe”. Organizowane we współpracy z renomowanymi instytucjami, takimi jak Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ, oraz Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA”, wydarzenie to przyciągnęło uwagę przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz środowiska edukacyjnego.

 

Rozpoczęcie seminarium uświetniło wystąpienie pani Małgorzaty Łakomiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Kolejnym kluczowym momentem było omówienie tematu przez ekspertkę, Annę Zuszek, która przedstawiła szereg istotnych zagadnień, takich jak:

 

Podstawowe definicje i mechanizmy funkcjonowania Systemu:

Anna Zuszek przybliżyła uczestnikom seminarium podstawowe definicje oraz mechanizmy działania Systemu, tworząc solidną podstawę do dalszych dyskusji.

 

Znaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i jej odniesienie do Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK):

Seminarium skupiło się także na roli Polskiej Ramy Kwalifikacji w kontekście europejskim, zwracając uwagę na integrację systemów kwalifikacji.

 

Poziomy PRK na świadectwach szkolnych i dyplomach:

Anna Zuszek przedstawiła praktyczne aspekty umieszczania poziomów PRK na dokumentach edukacyjnych.

 

Rodzaje kwalifikacji oraz ideę lifelong learning:

Ważnym zagadnieniem była również kwestia różnych rodzajów kwalifikacji oraz idei ciągłego uczenia się przez całe życie.

 

Rola, znaczenie oraz funkcjonalności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK):

Prelegentka szczegółowo omówiła Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, ukazując jego kluczową rolę w systemie edukacji.

 

Walidacja jako nowa ścieżka nabywania kwalifikacji – przegląd metod walidacji:

Anna Zuszek dokładnie przybliżyła walidację jako innowacyjną ścieżkę zdobywania kwalifikacji, prezentując różnorodne metody walidacji.

 

Praktyczne aspekty organizacji walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych:

Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami organizacji procesu walidacji, zwłaszcza w kontekście kwalifikacji wolnorynkowych.

 

Dodatkowo, w ramach wydarzenia, głos zabrali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, którzy przedstawili zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Ponadto, podczas prezentacji omówiono dobre praktyki oraz przykłady najczęstszych błędów, co stanowiło cenne źródło wiedzy dla uczestników.

 

W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz placówek edukacyjnych, w tym szkół branżowych z województwa świętokrzyskiego. Seminarium “Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe” okazało się nie tylko platformą do wymiany doświadczeń, ale również inspirującym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem systemu edukacji i kształcenia zawodowego. Wspólne działania i dyskusje, takie jak te, odbywające się podczas seminarium, z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości edukacji w Polsce.

Skip to content