Projekt pn. Akademia Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych Regionu Świętokrzyskiego realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach, zwanym dalej OKiPK „THETA” na podstawie umowy zawartej pomiędzy OKiPK THETA, a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem  projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 156 osób dorosłych w tym 76 kobiet i 80 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2021 roku. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych Regionu Świętokrzyskiego określa zasady rekrutacji w tym naboru i kwalifikacji uczestników Projektu oraz podstawowe zasady uczestnictwa w Projekcie.

W ramach projektu uczestnik przystępuje do jednego z kursów:

  • Kursy zawodowe „Operator koparko-ładowarki”-134 h  (zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacji) – rekrutacja zakończona 
  •  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż (zakończony potwierdzające kwalifikacje) – 80 h, rekrutacja zakończona
  •  Spawanie metodą TIG – 103 h,( zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzające kwalifikacje) rekrutacja zakończona
  • Kursy zawodowe Kadry i Płace  120 h, (zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacji w zawodzie specjalisty ds. kadr i płac)  rekrutacja na 2020 rok zakończona

 Każda grupa odbędzie zajęcia praktyczne z pracodawcami – 8 h.

Uczestnicy i kryteria uczestnictwa w Projekcie

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 130 osób w tym 41 kobiet i 89 mężczyzn spełniających łącznie poniższe warunki:

·      Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej w chwili przystąpienia do projektu,

·      Zamieszkałe, pracujące lub uczące się terenie województwa świętokrzyskiego.

Wymienione wyżej kryteria stanowią niezbędne do spełnienia kryteria formalne do udziału w projekcie. Niespełnienie, któregoś z tych kryteriów uniemożliwia uczestnictwa w Projekcie.

Oprócz kryteriów formalnych do wsparcia opisanych w pkt. 1 w Projekcie będą stosowane kryteria premiujące w celu objęcia wsparciem grup w szczególnej sytuacji:

Osoby w wieku +50-  10 punktów;

Osoby niepełnosprawne tj. osoby, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają i dostarczą wraz z Formularzem Zgłoszeniowym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które jednocześnie nie wyklucza ich ze względu na stan zdrowia z uczestnictwa w poszczególnych kursach – 5 punktów;

Osoby bezrobotne (zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy) – 5 punktów;

Kobiety  – 5 punktów.

Warunki uczestnictwa w Projekcie:

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”

ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce

tel. 792 001 138  e-mail: theta45@wp.pl

Łączna wartość projektu: 478 137,50 zł w tym dofinansowanie z UE: 406 416,87 zł.

Wypełnienie, podpisanie i złożenie do Biura Projektu Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami,
(TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE FORMULARZE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI)

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

 

Skip to content