Wysokie kwalifikacje zawodowe dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 stycznia 2020 r.  do 30 czerwca 2021 r. roku  na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Rekrutacja  uruchomiona od  15 stycznia 2020 r.  Liczba miejsc ograniczona!!!

Projekt Wysokie kwalifikacje zawodowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach na podstawie umowy zawartej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna  osób dorosłych.

Bezpłatne kursy zawodowe!

Głównym celem projektu  jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 150 osób dorosłych w tym 124 kobiet i 26 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 06.2021 roku.

 Wartość dofinansowania projektu UE – 492 050,00 zł , w tym wkład własny 64 400,00 zł.

 Proponujemy do wyboru kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • Kurs na kandydata księgowego I stopień (Certyfikat księgowego kod zawodu 331301) – rekrutacja zakończona
  • Kurs na kandydata księgowego II stopień (Certyfikat księgowego kod zawodu 241103) – rekrutacja zakończona
  • Kadry i płace  Certyfikat (kod zawodu 242307) – rekrutacja zakończona
  • Fryzjer (zakończony egzaminem czeladniczy)  – rekrutacja zakończona
  • Kosmetyczka (zakończony egzaminem czeladniczym) – rekrutacja zakończona
  • Kurs kucharz  – rekrutacja zakończona
  • Kurs cukiernik – rekrutacja zakończona

Uczestnicy i kryteria uczestnictwa w Projekcie

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 150 osób w tym 124 kobiet i 26 mężczyzn spełniających łącznie poniższe warunki:

– Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej w chwili przystąpienia do projektu, zamieszkałe, pracujące lub uczące się terenie województwa świętokrzyskiego.

Wymienione wyżej kryteria stanowią niezbędne do spełnienia kryteria formalne do udziału w projekcie.

Oprócz kryteriów formalnych będą stosowane kryteria premiujące w celu objęcia wsparciem grup w szczególnej sytuacji:

1.   Osoby w wieku +50 – 10 punktów;

2.  Osoby niepełnosprawne tj. osoby, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają i dostarczą wraz z Formularzem Zgłoszeniowym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które jednocześnie nie wyklucza ich ze względu na stan zdrowia z uczestnictwa w poszczególnych kursach – 5 punktów;

3.   Osoby bezrobotne (zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy) – 5 punktów;

4.   Osoby z terenów na których zdiagnozowano deficyt kwalifikacji w obrębie danego kursu – 5 punkty.

Kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji księgowych: powiat opatowski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, buski, kielecki i sandomierski

Kurs czeladnicze zwiększające kwalifikację zawodowe w ramach strategicznych specjalizacji województwa: powiat buski, m. Kielce, opatowski, skarżyski i starachowicki.

Oprócz kryteriów wymienionych powyżej (formalnych i premiujących) w trakcie rekrutacji uwzględnione będą kryteria ilościowe zawarte w projekcie:

       1.Kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji księgowych

Osoby +50 – 70 osób, Osoby niepełnosprawne  – 22 osoby

2. Kursy czeladnicze zwiększające kwalifikację zawodowe w ramach strategicznych specjalizacji województwa

        Osoby +50 – 5 osób, Osoby niepełnosprawne  – 8 osób

 Warunki uczestnictwa w Projekcie:

Wypełnienie, podpisanie i złożenie do Biura Projektu

Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami,

(TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE FORMULARZE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI).

Więcej informacji na stronie  www.thetakielce.pl w zakładce Projekty UE;

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”

ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce

tel. 792 001 138  e-mail: wysokiekwalifikacje@wp.pl


Do pobrania:

Dokumentacja rekrutacyjna do projektu – Wysokie Kwalifikacje dla rozwoju woj.Świętokrzyskiego

Skip to content