16.01.2021 – Zatrudnienie trenerów/wykładowców na Kursie zawodowym Księgowość I stopień

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu cenowym w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest:

Zatrudnienie trenerów/wykładowców na Kursie zawodowym Księgowość I stopień w ramach realizacji projektu Profesjonalne kadry regionu Świętokrzyskiego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym: Księgowość I stopień, w celu przeprowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych w ramach projektu Profesjonalne kadry regionu Świętokrzyskiego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu są osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej pochodzące z terenu województwa świętokrzyskiego.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Trenerzy Ksiegowosc

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni – Trenerzy Księgowść

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – ksiegowosc

Załącznik nr 3 – Życiorys zawodowy ksiegowosc

Załącznik nr 4 – Koncepcja prowadzenia zajęć ksiegowosc

Załącznik nr 5 – Wykaz osób ksiegowosc

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o WARUNAKCH ksiegowosc

Załącznik nr 7- Oświadczenie o braku powiązań – ksiegowosc

Załącznik nr 8 – OSWIADCZENIE O ZAANGAZOWANIU ksiegowosc 

Załącznik nr 9 – Wzór umowy – Trenerzy Zapytanie ofertowe – Trenerzy Ksiegowosc

Skip to content