15.01.2021- Zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym Kadry i płace

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu cenowym w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest:

Zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym Kadry i płace w ramach realizacji projektu Profesjonalne kadry regionu Świętokrzyskiego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Trenerzy Kadry i place

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni – Trenerzy Kadry i płace

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – kadry i płace

Załącznik nr 3 – Życiorys zawodowy kadry i płace

Załącznik nr 4 – Koncepcja prowadzenia zajęć KADRY I PLACE

Załącznik nr 5 – Wykaz osób KADRY I PLACE

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o WARUNAKCH kadry i place

Załącznik nr 7- Oświadczenie o braku powiązań – kadry i place

Załącznik nr 8 – OSWIADCZENIE O ZAANGAZOWANIU kadry i place

Skip to content