AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ OD A DO Z – 60 H

Kurs stacjonarny / on-line

AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ OD A DO Z – 60 H

Tytuł kursu

AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ OD A DO Z – 60 H

Miejsce kursu

Kielce, Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA ul. Leszczyńska 45 / On-line platforma Microsoft Teams

Termin

rozpoczęcie:   I kwartał 2022 r. 
zakończenie: III kwartał 2022 r.

Tryb

piątki godz. 16:30 do godz. 20:30 oraz soboty od 9:00 -15:00

Cena kursu

2091,00 zł. netto (do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.(Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach)   RATA I:  1000,00 zł.     RATA II:  700,00 zł.

Cena kursu obejmuje

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

CEL KURSU

Celem kursu jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawiono także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na kursie odbywać się będą w piątki po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30) oraz soboty od 9:00 -15:00  Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, materiały szkoleniowe, w tym: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów), naukę własną uczestnika.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych uczestnika.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 60 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „THETA” Kielce. Zajęcia rozpoczniemy w trybie stacjonarnym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku ponownego wystąpienia lockdownu w Polsce, wszystkie zajęcia zostaną automatycznie przeniesione do sieci i kontynuowane w trybie on-line. W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o nr KO.II.546.9.2021 i KO.II.546.8.2021 na prowadzenie kształcenia ustawicznego kursu o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Plan nauczania

PODSTAWOWE INFORMACJE Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ RACHUNKOWOŚCI

 1. Definicje podstawowych pojęć  z zakresu finansów publicznych.
 2. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
 4. Podstawy rachunkowości budżetowej:

–   Pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości;

–   Charakterystyka aktywów i pasywów, prezentacja w bilansie – informacje ogólne;

–   Klasyfikacja kosztów oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat – informacje ogólne;

–   Dowody księgowe ich rodzaje, cechy; 

–   Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości;

–   Polityka rachunkowości.

SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDZETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • Rachunkowość budżetu jednostki  samorządu terytorialnego:
 • Ewidencja wykonania budżetu – wydatków i dochodów budżetu, funkcjonowanie kont 133,134,135,901,902;
 • Ewidencja niewygasających wydatków, rozliczeń międzyokresowych;
 • Ewidencja rozrachunków i rozliczeń (zasady zaciągania zobowiązań  przez jednostki  samorządu terytorialnego; właściwe księgowanie udziałów w podatku dochodowym , ujęcie odsetek od należności, dokonanie odpisów aktualizujących, wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej);
 • Wynik wykonania budżetu oraz wynik na pozostałych operacjach.

III.  SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 1. Dochody, wydatki jednostek budżetowych (z uwzględnieniem VAT):
 • Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych;
 • Funkcjonowanie kont pozabilansowych: 980 „plan finansowy wydatków budżetowych”, 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;
 • Pozostałe typowe księgowania na kontach zespołu 1 (rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych oraz specjalnego przeznaczenia).   

      2. Długoterminowe aktywa finansowe:

 • Inwestycje długoterminowe według ustawy o rachunkowości;
 • Obejmowanie, nabywanie udziałów (akcji) przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Ewidencja, wycena na dzień bilansowy oraz prezentacja w bilansie;
 1. Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:
 •  Podstawowy podział majątku trwałego, zasady wyceny;
 • Środki trwałe – urządzenia ewidencyjne, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ewidencja zmian w stanie i wartości;
 • Zasady finansowania inwestycji, zasady ewidencji oraz wyceny środków trwałych w budowie;
 • Pozostałe środki rzeczowego majątku trwałego – zasady ewidencji na kontach księgowych 013,014,020,015,016,
 • Środki trwałe wg KSR 11.
 1. Należności  długoterminowe:
 • Długoterminowy charakter należności zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Ewidencja dochodów budżetowych na koncie 226 i zasady kwalifikacji tych należności  do aktywów trwałych;
 1. Rozrachunki i rozliczenia:
 • Pojęcia rozrachunków i rozliczeń, wycena i ewidencja, klasyfikacja rozrachunków jako długo i krótkoterminowe
 • Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych, ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
 • Odpisy aktualizujące należności,  odsetki od należności i zobowiązań, wycena rozrachunków w walucie obcej;
 • Finansowanie brutto jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont 222, 223;
 • Rozliczenia VAT związane z centralizacją,
 • Zasady funkcjonowania konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”;
 • Zasady funkcjonowania konta 225 ”Rozrachunki z budżetami”, ujmowanie i rozliczanie podatku VAT w jednostkach budżetowych;
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, udzielonych pożyczek itp.
 1. Przychody dochody i koszty – konta zespołu 4 i 7, ustalenie wyniku finansowego.
 2. Fundusz jednostki, zasady funkcjonowania konta 800, zdarzenia zwiększające oraz zmniejszające fundusz jednostki. 

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.
 3. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego.
 5. Informacja dodatkowa –zakres prezentowanych danych.
Skip to content