16.01.2021 – Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego, oprogramowania do obróbki zdjęć, Microsoft Office STD 2019 MOLP AE PL, oprogramowania enova 365, wraz z wdrożeniem oraz z udzieleniem licencji na oprogramowania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu cenowym w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content