16.01.2021 – Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego, oprogramowania do obróbki zdjęć, Microsoft Office STD 2019 MOLP AE PL, oprogramowania enova 365, wraz z wdrożeniem oraz z udzieleniem licencji na oprogramowania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu cenowym w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”, którego przedmiotem jest:

„Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego, oprogramowania do obróbki zdjęć,  Microsoft Office STD 2019 MOLP AE PL, oprogramowania enova 365, wraz z wdrożeniem oraz z udzieleniem licencji na oprogramowania”  w celu realizacji projektu pn. „Profesjonalne kadry regionu Świętokrzyskiego” Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 – Wykaz Wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 – Umowa-dostawy-oprogramowania

Umowa-dostawy-oprogramowania

Zasada Konkurencyjności – Corel + Photoshop Zasada Konkurencyjności – Corel + Photoshop

 

 

 

Skip to content