16.01.2021- Zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym Księgowość II stopień

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu cenowym w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest:

Zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym Księgowość II stopień w ramach realizacji projektu Profesjonalne kadry regionu Świętokrzyskiego   Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Trenerzy ksiegowosc

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – OSWIADCZENIE O ZAANGAZOWANIU

Załącznik nr 7- Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o WARUNAKCH

Załącznik nr 5 – Wykaz osób ksiegowosc

Załącznik nr 4 – Koncepcja prowadzenia zajęć

Załącznik nr 3 – Życiorys zawodowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni

 

Skip to content