Grupa I

Informacje
TerminZależne od ilości zgłoszeń
Ilość godzin kursu24 godzin
StatusTrwa nabór
Miejsce kursuul. Leszczyńska 45

Grupa II

Informacje
TerminZależne od ilości zgłoszeń
Ilość godzin kursu48 godzin
StatusTrwa nabór
Miejsce kursuul. Leszczyńska 45

Cel kursu

  •   dotyczące  wiedzy:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją z SPE

  •   dotyczące umiejętności:

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej obsługi  i prawidłowej eksploatacji  urządzeń i instalacji sieci energetycznych do 1 kV.

  •   dotyczące kompetencji :

Celem kursu jest podwyższenie posiadanych kwalifikacji przez uczestników szkolenia.

Grupa I - Osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie

Osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie – uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z
eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną lub miała
elektrotechnikę, elektronikę, informatykę w szkołach lub pracowały jako pomoc elektryka (asekuracja, działania „bezprądowe”) – po dostarczeniu zaświadczenia od pracodawcy o wykonywanych czynnościach, posiadaniu doświadczenia i wiedzy lub zaświadczenia/świadectwa ze szkoły stwierdzającego wykształcenie kierunkowe. Podczas szkolenia wskazane jest przypomnienie przepisów oraz zagadnień objętych egzaminem

Grupa II - Osoby pełnoletnie, które nie spełniają wymagań grupy pierwszej, nie mają doświadczenia, nie posiadają wykształcenia kierunkowego

Osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie – uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z
eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną lub miała
elektrotechnikę, elektronikę, informatykę w szkołach lub pracowały jako pomoc elektryka (asekuracja, działania „bezprądowe”) – po dostarczeniu zaświadczenia od pracodawcy o wykonywanych czynnościach, posiadaniu doświadczenia i wiedzy lub zaświadczenia/świadectwa ze szkoły stwierdzającego wykształcenie kierunkowe. Podczas szkolenia wskazane jest przypomnienie przepisów oraz zagadnień objętych egzaminem

Wstępne wymagania

1. Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów)-GRUPA I i GRUPA II
2. Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci -GRUPA I
Dokumentami potwierdzającymi są:
a. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy
umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń,
instalacji i sieci.
b. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
c. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
d. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
e. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
f. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania
związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
g. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści
nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

W celu zapisania się Proszę wypełnić formularz online poniżej bądź pobrać go, wypełnić a następnie wysłać na biuro@thetakielce.pl

  Karta zgłoszenia   Oferta Wzór zaświadczenia dla pracodawcy

Skip to content