Informacje
TerminI / II kw. 2024
Ilość godzin kursu90 godzin
StatusTrwa nabór
Miejsce kursuKielce, Leszczyńska 45

Opis kursu

Osoba posiadająca kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” jest przygotowana do wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków (w tym z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym), księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kapitałów, a także przychodów i kosztów. Identyfikuje dowody księgowe, sporządza własne dowody księgowe, weryfikuje własne i obce dowody księgowe. Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonuje czynności prowadzące do ustalenia wyniku finansowego i do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest przygotowana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze. W trakcie wykonywania zadań zawodowych stosuje podstawowe rozwiązania wynikające z przepisów prawa krajowego. Wykonuje powtarzalne czynności w przewidywalnych warunkach, zgodnie z wytycznymi osób nadzorujących. Przyjmuje odpowiedzialność za samodzielne wykonanie powierzonych zadań.

Efekty nauki

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1: Dokumentowanie i ewidencjonowanie podstawowych, typowych operacji gospodarczych zgodnie z przepisami o rachunkowości
1. Identyfikuje dowody księgowe
2. Sporządza i weryfikuje dowody księgowe
3. Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych
4. Wykonuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Zestaw 2: Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysku i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1. Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat
2. Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie

Cerrtyfikacja

Po ukończeniu kursu kandydat przystępuje do egzaminu przez instytucje kwalifikującą. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymuje on Certyfikat oznaczony literami PRK który jest uznawany w całej Polsce i uprawnia do wykonywania pracy o tej tematyce.

KWALIFIKACJE RYNKOWE W ZSK - PRK 3

W celu zapisania się Proszę wypełnić formularz online poniżej bądź pobrać go, wypełnić a następnie wysłać na biuro@thetakielce.pl

  Karta zgłoszenia Wniosek   Oferta

Skip to content