Informacje
TerminI / II kw. 2024
Ilość godzin kursu180 godzin
statusTrwa nabór
Miejsce kursuKielce, Leszczyńska 45

Opis

Kurs dedykowany jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) lub zamierzających pogłębić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę merytoryczną. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Obsługa procesów księgowych” jest przygotowana do wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych w zakresie: aktywów pieniężnych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, rezerw, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), pozostałych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego.

Efekty nauki

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych powszechnie występujących (z wyłączeniem operacji o dużej złożoności np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty), z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych
1. Kwalifikuje operacje gospodarcze do ujęcia w księgach rachunkowych i dokonuje ich ewidencji, stosując zasady(politykę) rachunkowości jednostki
2. Weryfikuje dowody księgowe
3. Kalkuluje koszt wytworzenia produktu
4. Wykonuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Zestaw 2: Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a także organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
1. Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat
2. Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie
3. Identyfikuje i omawia zakres ujawnień w informacji dodatkowej

Certyfikacja

Po ukończeniu kursu kandydat przystępuje do egzaminu przez instytucje kwalifikującą. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymuje on Certyfikat oznaczony literami PRK który jest uznawany w całej Polsce i uprawnia do wykonywania pracy o tej tematyce.

KWALIFIKACJE RYNKOWE W ZSK - PRK 4
  Karta zgłoszenia Wniosek   Oferta Program Nauczania

W celu zapisania się Proszę wypełnić formularz online poniżej bądź pobrać go, wypełnić a następnie wysłać na biuro@thetakielce.pl


Skip to content